>>بانك ملت  https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking/

بانك كشارزي https://pg.agri-bank.com/User/AuthenticateCardHolder.aspx

بانك شهر  https://ebank.city-bank.net/customermanager/viewLogin.html

بانك صادرات  https://damoon.bsi.ir/damoon/services/balance/BalanceInquiry.jsp

  در بالا ليست بانك هايي رو كه مي تويند كارت به كارت وجه كنيد، مي بينيد. البته بعضي بانك ها مانند بانك ملت شما مي تونيد عمليات كارت به كارت رو در اينترنت بانك خودتون، كه شناسه شو قبلا از بانك گرفته ايد، انجام بديد. پرواضح است كه دارندگان كارت هاي اين بانك ها بايستي داراي كارت با رمز دوم و عدد cvv2 بوده و بانك صادر كننده، كارت ايشان در شبكه شتاب را فعال كرده باشد.